Gurmukh Janam Sawaar Dargha Chaliya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shabads: mp3:  Baba Bolte Te Kahaan Gaye

                   Gurmukh Janam Sawaar

                             Gurmukh Parupkaari Virla Aya

                        Pavene Meh Pavan Samaiya

                           Sevak Ki Odak Nibahee Preet