sohana 08 02

GuGurrdwara Gurshabad Parkash Akal Ashram, Sohana