sohana 08 01

Gurdwara Gurshabad Parkash Akal Ashram, Sohana