Shabad :  Har Ke Sevak Jo Har Bhaye

Tribute (speech) by Gurcharan Singh Rasia