home pagePanthRattan.com
audio23play all
1.1 Jat Pahara
Bhai Pinderpal Singh Ji - Japji Sahib Pauri 38 Jut Pahara
66:46 · 128 Kbit/s · 61.12 MB · MP3
2.Jat Pahara Dhiraj Suniyaar
Bhai Pinderpal Singh JI - Japji Sahib Pauri 38: Dhiraj Suniyaar
69:41 · 128 Kbit/s · 63.8 MB · MP3
3.Ahren Mat
Bhai Pinderpal Singh Ji - Japji Sahib Pauri 38: Ahren Mat
63:41 · 128 Kbit/s · 58.3 MB · MP3
4.Ved Hathiar
Bhai Pinderpal Singh Ji - Japji Sabib Pauri 38: Ved Hathyiar
66:22 · 128 Kbit/s · 60.77 MB · MP3
5.Pau Khala
Bhai Pinderpal Singh JI - Katha Japji Sahib: Pauri 38
39:35 · 128 Kbit/s · 36.24 MB · MP3
6.Agan Tap Tau
Bhai Pinderpal Singh JI - Katha of Japji Sahib: Pauri 38
56:22 · 128 Kbit/s · 51.61 MB · MP3
7.Panda Bhau Amrit Tit Daal
Bhai Pinderpal Singh JI - Japji Sahib: Pauri 38
75:31 · 128 Kbit/s · 69.14 MB · MP3
8.Khadea Shabad Sachee Taksaal
Bhai Pinderpal Singh Ji - Japji Sahib: Pauri 38
2:14 · 128 Kbit/s · 2.04 MB · MP3
9.Pauri 38 summary
Bhai Pinderpal Singh JI - Katha Japji Sahib: Pauri 38
17:45 · 128 Kbit/s · 16.25 MB · MP3
10.Nanak Nadri Nadr Nihaal
Bhai Pinderpal Singh JI - Jagji Sahib : Pauri 38
71:00 · 128 Kbit/s · 65.01 MB · MP3
11.Mun Raam Naam Aradhya
Bhai Pinderpal Singh JI - Hukamnama Katha
67:22 · 128 Kbit/s · 61.68 MB · MP3
12.Poota Mata Ki Asees
Bhai Pinderpal Singh JI - Gurbani Katha
11:16 · 128 Kbit/s · 10.31 MB · MP3
13.Sangti Simran : message
Bhai Pinderpal Singh JI - Katha Japji Sahib: Pauri 38
3:23 · 128 Kbit/s · 3.1 MB · MP3
14.Sangti Simran
Bhai Pinderpal Singh JI - Katha Japji Sahib: Pauri 38
6:54 · 128 Kbit/s · 6.32 MB · MP3