Bhai  Sahib at Anandpur Sahib : 2004

Picture courtesy of  Bhagatjot Singh, UK

 

Home