Katha by Jagtar Singh Jachik at Gurdwara Bangla Sahib  :  February 2010